نمایندگی خشکشویی جادوی سفید در کرج

جادوی سفید با سرعت باد، به تمیزی آب

انجام کلیه خدمات شامل آبشویی، رنگرزی، خشکشویی، خدمات بخار، تعمیرات خیاطی، خدمات مبل 

شمال کرج: عظیمیه، میدان اسبی، بلوار اقاقی‌ها   
جنوب کرج: مشکین‌دشت، خیابان شهید ولی‌پور

تلفن: 36212345-026
09197543625

با عضویت در جادوی سفید 10.000 تومان اعتبار جایزه بگیرید